Advarsel Skin by Bente

Unngå kontakt med øynene. Ved kontakt, skyll med mye vann i flere minutter. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Søk legehjelp. Oppbevares utilgjengelig for barn.